Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Alken-Maes All Services NV (‘AMAS - AMADRINKS’)

VERSIE NOVEMBER 2020

Deze Verkoopvoorwaarden annuleren en vervangen alle voorgaande algemene verkoopvoorwaarden tussen AMADRINKS en de Klant.

 • Definities

Onder deze Verkoopvoorwaarden wordt het volgende begrepen onder volgende definities:

 • AMADRINKS of AMAS: ALKEN-MAES ALL SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C bus 2, met ondernemingsnummer 0424.664.713, RPR Mechelen, BTW nummer BE 0424.664.713;
 • Klachtenbrief: een per post aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen AMADRINKS en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van AMADRINKS, de leveringsbon uitgaande van AMADRINKS en de factuur uitgaande van AMADRINKS, met een nauwkeurige identificatie van Producten en/of dienstenprestaties en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek;
 • Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor bedrijfsmatige doeleinden die een Product aankoopt bij AMADRINKS, een order plaatst bij AMADRINKS en/of een prijsaanvraag stuurt aan AMADRINKS, evenals eenieder die in naam of voor rekening van een andere (rechts)-persoon een product en/of dienst aankoopt bij AMADRINKS, een order plaatst bij AMADRINKS en/of een prijsaanvraag stuurt aan AMADRINKS of aan wie AMADRINKS aanbiedingen daartoe doet;
 • Leeggoed: de duurzame en herbruikbare gewaarborgde verpakking van Producten zoals vaten, bakken en glazen flessen die geen inhoud meer bevatten of niet meer verkoopbaar zijn na een gemiddelde termijn van 6 tot 12 maanden na vertrek uit het depot van AMADRINKS naar de Klant. De productie- en houdbaarheidsdatum en aard van het Product in kwestie is bepalend voor de werkelijke verkoopstermijn van het Product;
 • Online Platform: het platform www.amadrinks.be;
 • Verkoopvoorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
 • Volgoed: Producten in een (eventueel gewaarborgde) verpakking zoals vaten, glazen flessen (in bakken), PET-flessen, blikken etc. en verkoopbaar zijn binnen een gemiddelde termijn van 6 tot 12 maanden na vertrek uit het depot van AMADRINKS aan de Klant. De productie- en houdbaarheidsdatum en aard van het Product in kwestie is bepalend voor de werkelijke verkoopstermijn van het Product;
 • Producten: de producten zoals aangegeven op het Online Platform of, indien van toepassing de Producten op de drankenlijst door een drankafnameovereenkomst (al dan niet deel uitmakend van een handelshuurovereenkomst) gesloten tussen AMADRINKS, Alken-Maes NV, Immo Horeca Mechelen NV en/of Handels-en Kredietmaatschappij NV enerzijds en de Klant anderzijds.

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen AMADRINKS en de Klant van het moment dat de Klant een aanbieding vraagt en/of bestelt, desgevallend via het Online Platform, dan wel vanaf het moment dat AMADRINKS een offerte aanbiedt. Door een bestelling te plaatsen of offerte op te vragen, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van enige toepassing van zijn algemene of specifieke voorwaarden, niettegenstaande enige verwijzing daarnaar op een offerte, factuur of enig ander document.

 • Prijzen

 

2.1. De door AMADRINKS aangegeven prijzen van Producten, hetzij via het Online Platform, via haar vertegenwoordigers of via een offerte aangeboden, worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, exclusief taksen en accijnzen en exclusief enige kortingen tenzij expliciet anders aangegeven.

 • De Klant erkent hierbij uitdrukkelijk dat AMADRINKS steeds het recht heeft om, niettegenstaande eventuele andere vermeldingen op orderbevestigingen, offertes of gelijkaardige documenten, eventuele administratieve vergissingen en/of rekenfouten te verbeteren en aan de Klant de gecorrigeerde en correcte prijzen te factureren ongeacht of de gedane bestelling en orderbevestiging al dan niet via het Online Platform werd gedaan.
 • Alle door AMADRINKS aangegeven prijzen worden opgegeven onder uitdrukkelijk voorbehoud van een prijswijziging, dewelke minstens één maand voor ingang apart gecommuniceerd wordt. Deze prijswijziging kan zonder enige motivatie en op basis van de eigen commerciële politiek van AMADRINKS worden doorgevoerd.
 • Bestellingen

 

 • Geplaatste bestellingen moeten ten laatste vóór 12u00 (D) worden doorgegeven voor een levering op de vaste leverdag die samenvalt met de werkdag na de werkdag waarop de bestelling geplaatst werd (D+1). AMADRINKS en de Klant zullen dan ook op basis van de meest optimale logistieke flow voor AMADRINKS een vaste leverplaats, leverdag en levertijdstip overeenkomen, waar enkel van kan afgeweken worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van AMADRINKS. Een spoedbestelling kan enkel maar na uitdrukkelijk akkoord van AMADRINKS. Een eventuele afwijking is steeds uitzonderlijk en eenmalig en wijzigt voor het overige de normale manier van werken zoals hiervoor omschreven niet voor de toekomst, tenzij schriftelijk anders bepaald door AMADRINKS.
 • AMADRINKS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten tijdig te leveren conform de leverdatum en het uur van levering zoals aangegeven op het Online Platform. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van AMADRINKS t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen AMADRINKS en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van AMADRINKS en vormen in hoofde van AMADRINKS geen resultaatsverbintenis. In geval van overschrijding van de aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn zullen AMADRINKS en de Klant een bijkomende redelijke termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Verkoopvoorwaarden en/of andere overeenkomsten tussen AMADRINKS en de Klant.
 • Bestellingen worden als bindend voor de Klant beschouwd, éénmaal de Klant de bestelling bevestigd heeft. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, kan de schade van AMADRINKS minimaal begroot worden op 15% van de globale prijs of financiële waarde van de bestelling, onverminderd het recht voor AMADRINKS om een eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 • Het online aanbod van Producten geldt binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van AMADRINKS. Indien een Product onbeschikbaar is, zal AMADRINKS een gebeurlijke betaling door de Klant terugstorten, behoudens wat voorzien is in artikel 10 (netting).
 • Levering en overdracht risico

 

 • AMADRINKS levert de Producten conform Incoterms 2020 DAP in een door de Klant aangeduide vaste leverplek en binnen een overeengekomen levertermijn.
 • Teneinde hun kwaliteit te waarborgen, moeten de Producten van AMADRINKS in optimale omstandigheden bewaard worden, beschut tegen stof en vochtigheid en conform de normen inzake temperatuur en licht en conform de FEFO-regel (“first expired, first out”). Gezien de bijzondere eigenschappen van deze Producten kan de verkoop van vaten slechts verzekerd worden aan Klanten die over de noodzakelijke professionele omgeving beschikken om een onberispelijk eindproduct te waarborgen. Deze omgeving veronderstelt onder meer: kennis van (de technologie van) het tappen in al zijn vormen (materiaal, installatie, onderhoud, hygiëne, drukregeling, etc.) / naleving van de regels op het vlak van rotatie van vaten, zoals bepaald door Alken-Maes NV. AMADRINKS kan enkel een naleving van de FEFO-regel garanderen in haar depots en tot het moment van levering bij de Klant.
 • Leeggoed en terugname Producten

 

 • Enkel bij AMADRINKS aangekochte Producten kunnen geretourneerd worden. Per levering kan er maar maximaal een even groot aantal Leeggoed worden teruggenomen als het aantal Volgoed dat geleverd wordt bij diezelfde levering. Eventuele afwijkingen dienen voorafgaandelijk worden gemeld en uitdrukkelijk aanvaard door AMADRINKS. Indien noodzakelijk, kan AMADRINKS het leeggoedsaldo factureren aan de Klant conform een op voorhand bekendgemaakt tarief.
 • De gewaarborgde lege verpakkingen blijven eigendom van AMADRINKS en moeten door de Klant in perfecte staat en correct gesorteerd worden terugbezorgd, op volgende wijze:
  1. Bakken: de Klant sorteert het Leeggoed per soort fles in de juiste bak waarbij alle flessenvakken benut worden en zet deze bakken op de pallet waarop ze als Volgoed geleverd werden. De bakken worden per soort bak gestapeld volgens het stapelpatroon waarop ze als Volgoed geleverd werden. Bakken zonder fles mogen niet op dezelfde pallet gestapeld worden als bakken die lege flessen bevatten. Er wordt per terugname van Leeggoed maximaal 1 pallet aanvaard waarop een combinatie van verschillende soorten bakken staat;
  2. Vaten: de vaten worden per soort (20L rode band – 20L blauwe band – 30L – 50L) gestapeld op dezelfde pallets waarop ze als Volgoed werden geleverd. De vaten die teruggenomen worden moeten een maximale bezetting hebben per pallet: 20 L rode band: 15 per pallet met blauwe noppen / 20L blauwe band: 15 per pallet met blauwe noppen / 30L en 50L: 6 per pallet met groene noppen. Vaten op de safety pallets mogen niet voorzien worden van een band of strap. Er wordt per terugname van Leeggoed maximaal 1 pallet met blauwe noppen aanvaard waarop een combinatie van verschillende soorten vaten staat;
 • Flessen: Losse flessen worden door AMADRINKS niet aanvaard.
 • De Klant blijft verantwoordelijk voor het Leeggoed tot het moment van volledige teruggave. Ze moeten worden terugbezorgd aan AMADRINKS in het magazijn waar ze werden afgehaald.
 • AMADRINKS kan op eigen initiatief, of op vraag van de Klant, eveneens de vereiste transportmiddelen inzetten om het Leeggoed af te halen bij de Klant. In dit geval zijn de kosten voor deze afhaling ten laste van de Klant.
 • AMADRINKS behoudt zich het recht voor bepaalde waarborgen van Leeggoed en/of Volgoed die de Klant zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, buiten de Belgische markt heeft verschaft, niet terug te betalen mocht AMADRINKS toch dit type Leeggoed en/of Volgoed aanvaard hebben. Enkel het Leeggoed dat in goede staat is, niet bevuild is, niet beschadigd, (in voorkomend geval) duidelijk gemerkt is met de gedeponeerde merken van de door AMADRINKS aangeboden Producten, niet ter beschikking gesteld is van derden en niet gebruikt is voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte Producten, wordt teruggenomen.

Volgoed kan slechts uitzonderlijk worden teruggenomen, na beoordeling en uitdrukkelijk akkoord van AMADRINKS.

 • Overmacht en imprevisie

 

 • AMADRINKS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant of derden die veroorzaakt is door overmacht of imprevisie.

6.2. In geval van overmacht of imprevisie kan AMADRINKS naar gelang het geval en naar eigen keuze en inzicht, mits voorafgaandelijke ingebrekestelling maar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. AMADRINKS :

 1. aan de Klant voorstellen om de ontbrekende Producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent;
 2. de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten of verminderen; of
 • de overeenkomst tussen AMADRINKS en de Klant ontbinden na een opzegperiode van één maand.

6.3. Onder overmacht en imprevisie, wordt al naar gelang het geval onder meer begrepen in volgende niet-exhaustieve opsomming: onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, grondstofschaarste, valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, pandemie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, dwingende overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, vertraging in de aanvoer, transport - en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, terreur, invasie van vijandig buitenaards leven, etc. Overmacht zal een definitieve en onveranderlijke omstandigheid zijn die de uitvoering van de overeenkomst totaal onmogelijk maakt, waar imprevisie één verzwaring van de contractuele plichten voortvloeiend uit bv. één van bovenstaande omstandigheden kan zijn.

 

 

 

 

 

 • Aansprakelijkheid

 

AMADRINKS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. AMADRINKS is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 • Protest

Protesten m.b.t. de geleverde Producten, dienen geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de levering via een Klachtenbrief. Indien de protesten betrekking hebben op de facturatie als dusdanig, dienen deze eveneens geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum via een Klachtenbrief. Bij gebreke hieraan wordt definitieve aanvaarding door de Klant verondersteld.

 • Eigendomsvoorbehoud

 

 • De verkochte goederen blijven eigendom van AMADRINKS tot ontvangst van de volledige betaling van de totale verkoopprijs (hoofdsom en bijhorigheden). Alle risico’s worden evenwel overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van levering in de door hem aangeduide leverplaats of na afhaling door de Klant in voorkomend geval. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag in de factuur kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
 • Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte pPoducten effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Klant verbindt zich ertoe om AMADRINKS onmiddellijk via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd. Indien de Klant de goederen wederverkoopt vóór de volledige betaling van de prijs, kan AMADRINKS haar eigendomsvoorbehoud uitoefenen op de wederverkoopprijs.
 • Betaling
 • De facturen worden per bancontact betaald op het ogenblik van levering.
 • Een andersluidende betalingstermijn wordt uitdrukkelijk op de factuur vermeld. AMADRINKS kan schriftelijk een aanvullende betalingstermijn toestaan en hieraan te allen tijde wijzigingen aanbrengen. In voorkomend geval kan AMADRINKS steeds een voorschot vragen. In geval van laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire interesten aangerekend worden tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 5%. Eveneens in geval van laattijdige betaling zal een bedrag van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150 EUR onverminderd het recht van AMADRINKS om een hoger bedrag voor eventuele geleden schade in te vorderen.
 • Tussen alle eventuele wederzijdse vorderingen van AMADRINKS en de Klant treedt onmiddellijk compensatie op vanaf het ontstaan ervan, met inbegrip van de nog niet zekere, niet vervallen of niet opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook, om welke reden ook, verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven). Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en AMADRINKS doorgevoerde schuldvergelijking.
 • De Klant zal de bepalingen van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten strikt naleven.
 • Intellectuele eigendomsrechten

 

 • De op het Online Platform en alken-maes.com verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze websites worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan AMADRINKS of diens verbonden ondernemingen, of waarvoor AMADRINKS een licentie of gebruiksrecht heeft bekomen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AMADRINKS. Het opslaan van informatie van deze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.
 • Enig gebruik van de merken van Alken-Maes NV, AMADRINKS of van een andere verbonden onderneming in de zin van WER art. 1:20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is altijd onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AMADRINKS.

 

 • Afwijkingen en wijzigingen
  • De Verkoopvoorwaarden gelden integraal, behoudens indien andersluidende specifieke voorwaarden schriftelijk overeengekomen worden met de Klant. In voorkomend geval gelden deze Verkoopvoorwaarden op aanvullende wijze voor wat niet expliciet anders schriftelijk overeengekomen werd met de Klant.
  • AMADRINKS heeft het recht om de Verkoopvoorwaarden te wijzigen op elk moment. De Klant zal op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen aan deze Verkoopvoorwaarden en kan deze steeds raadplegen op het Online Platform. . Nieuwe Verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.
  • De nietigheid van een deel van deze Verkoopvoorwaarden of van één of meerdere bepalingen van de Verkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. AMADRINKS en de Klant komen overeen dat in voorkomend geval, een nietig deel / bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarde zal/zullen worden vervangen en uitgevoerd volgens de meest aansluitende interpretatie van de nietige bepaling(en) en/of het nietige deel.
 • Taal

Anderstalige versies van onderhavige verkoopvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

 • Toepasselijk recht en forumkeuze

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.