Privacy

Alken-Maes NV, moedervennootschap van Alken-Maes All Services NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3 Bus C en met ondernemingsnummer 0716.926.901, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Alken-Maes’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website worden verzameld.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005).

In deze Privacy Policy informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder informeert deze Privacy Policy je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website verwerken, evenals over de doeleinden van deze verwerking. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de verschillende privacyrechten waarover je als gebruiker van deze website kan beschikken en de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle activiteiten op de website.

Welke persoonsgegevens verzamelt Alken-Maes?

Alken-Maes verwerkt via het e-commerceplatform de persoonsgegevens die:

  • Alken-Maes in het kader van de contractuele relatie reeds in haar systemen heeft over een gebruikersprofiel verbonden aan een bepaalde horecazaak;
  • Vrijwillig worden opgegeven in het kader van de aanmaak van een gebruikersprofiel verbonden aan een bepaalde horecazaak.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Policy’ voor meer informatie), zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.

Voor welke doeleinden verwerkt Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor de volgende doeleinden:

  • Praktische doeleinden: het correct kunnen gebruiken en weergeven van de website;
  • Uitvoering van een overeenkomst: indien u aan de hand van een administratorprofiel of gebruikersprofiel voor een horecazaak bestellingen wenst te plaatsen, dienen de opgevraagde persoonsgegevens voor het correct uitvoeren van de bestellingen;
  • Indien je hiervoor de toestemming hebt gegeven: Marketingdoeleinden en promotionele doeleinden, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.

Aan wie verstrekt Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit geoorloofd is volgens de vigerende privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens verzameld via de website worden verwerkt door een externe websitebeheerder hiertoe aangeduid door Alken-Maes. Ook worden de persoonsgegevens uit een gebruikersprofiel automatisch gesynchroniseerd met de interne Alken-Maes systemen waarin de contactgegevens van haar klanten worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Hoe lang bewaart Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes bewaart de persoonsgegevens in haar bestanden, aangezien deze wenselijk zullen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die Alken-Maes heeft met de horecazaak voor het verkopen van dranken.

Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, bv. wanneer een horecazaak geen klant meer zou zijn bij AMAS, worden de gebruikersprofielen gedeactiveerd.

De administrator van een horecazaak kan een gebruikersprofiel deactiveren indien dit niet langer nodig of van toepassing is.

Drie jaar na deactivatie worden de persoonsgegevens uit een gebruikersprofiel verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kun je als gebruiker je privacyrechten uitoefenen?

Je hebt steeds het recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige wissing van jouw persoonsgegevens, alsook het recht om toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen (een deel van) de verwerking, om jouw persoonsgegevens volledig over te laten dragen aan een derde of om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Hiervoor kan je steeds contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Alken-Maes, via het e-mailadres privacy [at] alken-maes.com.

Geef duidelijk in het onderwerp van je e-mail aan dat het gaat om de uitoefening van een recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met precisering van het recht dat je wil uitoefenen. Houd er rekening mee dat Alken-Maes in sommige gevallen om aanvullende informatie kan verzoeken, zoals een kopie van uw identiteitskaart, teneinde uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Iedere gebruiker kan de persoonsgegevens in zijn/haar profiel te allen tijde zelf verbeteren of wijzigen, wanneer hij/zij is ingelogd.